• The kapat of Shri Badrinath Temple was closed on 20th Nov 2018 & Shri Kedarnath Temple was closed on 9th Nov 2018.

RELIGIOUS SETUP

Rawalji ( Chief Priest Badarinath ) : Shri Easwara Prasad Namboothiri VC 
Nayab Rawal, Badarinath : Shri Shankaran Namboothiri
Rawalji ( Chief Priest Kedarnath ) : Shri Bhima Shankar Ling Shivacharya
Dharmadhikari, Badarinath : Shri Bhuvan Chandra Uniyal
Acharya / Dharmadhikari, Kedarnath : Shri Omkar Shukla

Vedpathi, Badarinath : Shri Satya Prasad Chamola, Shri Radha Krishna Thapliyal
Vedpathi, Kedarnath : Shri Yashodharanand Maithani, Shri Svayamwar Semwal, Shri Ravindra Bhatt

Site Supervised by:- Sh. Pramod Nautiyal, Internet Co-ordinator, BKTC
MANAGEMENT :
CHARDHAM :
PANCH PRAYAG :
PANCH BADRI :
PANCH KEDAR :
INFORMATION :
ONLINE SERVICES :
GALLERY :